Powered by Intel®

Az “OMEN Intel: A KÜZDELEM: MÁSODIK MENET” - NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA
(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK ABBAN AZ ESETBEN VEGYÉL RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLTÁL 14 ÉVES.

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A „OMEN Intel: A KÜZDELEM: MÁSODIK MENET” (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Esport Universum Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.; cégjegyzékszám: 01-10-049401; adószám: 10516771-2-41) (a továbbiakban: „Szervező vagyAdatkezelő”).

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A Nyereményjátékban kizárólag az a 14. életévét betöltött, magyar lakcímkártyával és adószámmal rendelkező, Magyarországon élő, 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a

2.1.1. Online figyelemmel kíséri az OMEN Intel – A Küzdelem – Második Menet versenyt az adott influencerek csatornáján;

2.1.2. majd a verseny alatt megadott kvíz linkre kattint, majd részvételi szándékod jelzi a neve, nickneve és email címe megadásával;

2.1.3. a jelen Játékszabályzat 4.1. pontjában meghatározott módon részt vesz (a továbbiakban: „Részvétel”), továbbá aki

2.1.4. a Részvétellel egyidőben elfogadja a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt.

2.2. A 14. életévüket be nem töltött nevezők számára szülői felügyelet gyakorlójának a hozzájárulása szükséges, hogy részt vehessenek a nyereményjátékban. A szülői hozzájárulást a játékos köteles írásban jelezni a CÍM címen található formanyomtatvány kitöltésével. A kitöltött formanyomtatványt a Játékos emailben el kell hogy küldje az akuzdelem@esportuniversum.com címre.

2.3 Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 14. életévét betöltött személy, úgy a Nyeremény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.4. Amennyiben a Játékos 14. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.5. A Részvétel akkor tekinthető érvényesnek, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt összes követelménynek.

2.6. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.7. A Játékosok a Nyereményjátékban történő Részvételük során a Szervező rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra, amelyek a következők: (i) teljes név; (ii) nicknév; (iii) email cím;. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.8. Azok a Részvételek, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Részvételek rögzítésre kerülnek.

2.9. A Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Nyereményjátékból.

2.10. A Nyereményjátékban való Részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, a Videójáték teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

2.11. A Részvétel fennállásának feltételeit a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

2.12. A Nyereményjátékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és Nyereményjátékon történő Részvétel érdekében társult személyek, akik a Nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek okoznak.

2.13. A Nyereményjáték szempontjából szabálytalannak minősülnek azon Részvételek, amelyek (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v)alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak, (vi) a Nyereményjáték témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” feliratot tartalmaznak, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, (xi) jogsértők. A Részvétel során tanúsított magatartásért, valamint a Részvétel során elhangzottak tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Részvétellel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékost a Játékból azonnali hatállyal kizárja.

 

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A Nyereményjáték 2020. június 27. napján, a Rendezvény kezdetétől – 2019. július 11. napjáig, minden szombaton megrendezésre kerül az adások alatt (a jelen Játékszabályzatban: „Játékidőtartam”). További információk az aktivitással kapcsolatban a https://akuzdelem.hu/ címen találhatók.

 

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYEREMÉNYEK

4.1. A Nyereményjáték menete a következő:

A Nyereményjáték során minden játékosnak lehetősége van egy, a játékkal és a résztvevő influencerekkel kapcsolatos kvízben való részvételre. 

4.2. A Szervező a Kvízrendszerben legtöbb pontot elérő 1 (egy) darab nyertest és 2 (két) darab pótnyertes adatait veszi fel. Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem jelentkezik, a Szervező az első pótnyertessel vesszi fel a kapcsolatot. Amennyiben az első pótnyertes 5 munkanapon nem jelentkezik, a Szervező a második pótnyertessel veszi fel a kapcsolatot. 

4.3. Nyeremények: A Nyereményjátékban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra (a jelen Játékszabályzatban: „Nyeremény” vagy „Nyeremények”):

 • 2020. június 27. – 1db Omen táska
 • 2020. július 4. – 1db Reactor egér
 • 2020. július 11. – 1db HP Omen 800 fejhallgató

 

4.4. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

4.5. A Szervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyeremény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

 1. NYERTES JÁTÉKOSOK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1. A Szervező a Standnál a jelen Játékszabályzat 4.2. pontjában megjelölt eredményhirdetést követően hirdeti ki a Nyertes Játékost, és egyes esetekben a pótnyerteseket is (a továbbiakban: „Eredményhirdetés”)

5.2. A Szervező email-en keresztül felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel az általuk megadott elérhetőségeken, és a megkeresést követő visszaigazolástól számított 30 napon belül postázza vagy e-mailben eljuttatja a nyereményt a nyerteshez, annak típusától függően. 

5.3 A nyertes a nyereményről szóló értesítéskor nyilatkozik, hogy hozzájárul-e, hogy neve a szervező honlapján megjelenjen, mint a nyereményjáték nyertese. Amennyiben hozzájárul, úgy szervező jogosult a nyertes nevét kiírni.

5.4. A Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Játékost, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Részvétele során megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 14. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1. A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

 1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező http://akuzdelem.hu linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója szerint kerül sor.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A Részvétel hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, telefonszámelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyeremény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

8.4. Amennyiben a Játékos a Részvétele közben a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.5. Szervező kizárja a felelősségét a Videójáték rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Videójáték nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Nyereményjáték megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Nyereményjátékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Nyereményjáték feltételeivel. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Nyereményjátékkal kapcsolatos felelősség korlátozások és felelősség kizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.7. Szervező nem tehető felelőssé a Nyereményjáték téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.8. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.9. Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.10. Jelen Játékszabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.akuzdelem.hu.

 

Budapest, 2020. június 19.